RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO
Przetwarzanie danych osobowych w  Hotelach Grupy DeSilva

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w zakresie stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych

Administrator Danych:

1. Hotele DeSilva Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 45B.
Jako Administrator Danych w obiektach:
Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno, przy ul. Puławskiej 42 w Piasecznie;
Kontakt: e-mail: piaseczno@desilva.pl
Hotel DeSilva Inn Katowice Airport, przy ul. Równoległa 2 w Pyrzowicach;
Kontakt: katowice@desilva.pl
Restauracja Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva, przy ul. Św. Wawrzyńca 12 w Krakowie;
Kontakt: starazajezdnia@desilva.pl

Jako Podmiot Przetwarzający w obiektach:
Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, przy ul. Kubickiego 3 w Warszawie;
Kontakt: wilanow@desilva.pl
Apartamentów Zgoda Warszawa by DeSilva, przy ul. Zgoda 6 w Warszawie;
Kontakt: zgoda@desilva.pl

Hotele DeSilva działają w imieniu i na rzecz poniższych podmiotów
w ramach Hoteli Grupy DeSilva.

2. Sylwia Respondek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Respondek z siedzibą w Oleśnie przy ul. Józefa Lompy 33.
Jako Administrator Danych w obiekcie:
Hotel Desilva Premium Opole, przy ul. Powolnego 10 w Opolu;
Kontakt: opole@desilva.pl
Hotel Mercure Opole, przy ul. Krakowskiej 57-59 w Opole;
Kontakt: H3405-FO1@accor.com

3. De Silva Haus S.A. z siedzibą w Oleśnie, przy ul. Józefa Lompy 33
Jako Administrator Danych w obiektach:
Hotel Victor Pruszków by DeSilva, przy ul. Andrzeja 1a w Pruszkowie;
Kontakt: pruszkow@desilva.pl
Hotel Desilva Premium Poznań, przy ul. Piekary 5 w Poznaniu;
Kontakt: poznan@desilva.pl

4. De Silva Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnie, przy ul. Józefa Lompy 33.
Jako Administrator Danych w obiektach:
Hotel Mercure Częstochowa Centrum, przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2 w Częstochowie;
Kontakt: H3403-FO2@accor.com
Hotel Ibis Częstochowa, przy ul. Jaskrowskiej 22 w Częstochowie;
Kontakt: H3368-FO@accor.com

5. Krzysztof Kasprzyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kasprzyk z siedzibą w Gorzowie Śląskim, przy ul. Jamy 55.
Jako Administrator Danych w obiektach:
Hotel Mercure Karpacz Skalny, przy ul. Obrońców Pokoju 5, 58-540 Karpacz;
Kontakt: H3429-FO@accor.com
Hotel Mercure Jelenia Góra, przy ul. Sudeckiej 63, 58-500 Jelenia Góra;
Kontakt: H3408-FO1@accor.com

6. De Silva Górny Śląsk Sp z o. o. z siedzibą w Oleśnie, przy ul. Józefa Lompy 33.
Jako Administrator Danych w obiektach:
Hotel Ibis Katowice Zabrze, przy ul. Jagiellońskiej 4 w Zabrzu;
Kontakt: H3373-FO1@accor.com
Hotel Ibis Styles Bielsko-Biała przy ul. Żywiecka 93 w Bielsko-Biała;
Kontakt: H3423@accor.com
Hotel Mercure Cieszyn przy ul. Motelowa 21 w Cieszynie;
Kontakt: H3420@accor.com


Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@desilva.pl
Z-cy Inspektora Ochrony Danych: iod@desilva.pl

Pozyskanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:
1. W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:

 • wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
 • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
 • obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone;
 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego przepisy prawa.

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów. W tym celu będziemy analizować wybory zakupowe związane z naszą działalnością, aby oferować usługi jak najlepiej dopasowane do Państwa oczekiwań i preferencji;
 • podtrzymania relacji z klientem;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • zapewnienia obsługi płatniczej;
 • windykacji należności;
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • gromadzonych przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie hotelu;

3. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:

 • na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.;
 • na przetwarzanie danych:
 • - zapisanych w formularzu kontaktowym;
  - usłudze newletter;
  - zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;
  - zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: https://www.desilva.pl/ oraz http://starazajezdniakrakow.pl/
  - przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
  - wizerunkowych.


Podanie danych:
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
Wymagamy podania następujących danych:

 • dane pobierane na kartach rejestracyjnych/meldunkowych: Imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, a także dane kontaktowe jak numer telefonu i/lub email – do celów związanych z obsługą rezerwacji, a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych. Jeśli korzystają Państwo z parkingu możecie dodatkowo zostać poproszeni o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu; Dane firmowe nazwa i adres podmiotu oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. W przypadku pobytu osób poniżej 18 roku życia mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych osoby niepełnoletniej takich jak: imię i nazwisko, narodowość i data urodzenia. Dane takie może nam przekazać wyłącznie osoba dorosła.
 • dane pobierane przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;
 • dane pobierane przy rezerwacji online dokonywanej przez naszą stronę www: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kraj numer telefonu i adres email oraz dane dotyczące karty płatniczej (imię, nazwisko, rodzaj karty, numer karty i data ważności karty – miesiąc i rok oraz kod zabezpieczający CVV , a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;
 • dane pobierane w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości; dane pobierane prze rezerwacji grupowej: 
 • Dane podmiotu (nazwa, adres, numer NIP) jako organizatora, dane osoby do kontaktu ze strony organizatora (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mai), dane opiekuna grupy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - w przypadku gdy jest to inna osoba niż do kontaktu ze strony organizatora) oraz imiona i nazwiska uczestników grupy wraz z ich ewentualnym numerem dokumentu w zależności od rodzaju zawartej umowy;
 • dane pobierane przy zleceniu imprezy: imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), adres zamieszkania, liczba uczestników imprezy, data wykonania usługi.
 • dane pozyskiwane od stron trzecich: z biur turystycznych, biur podróży, systemów rezerwacji GDS i innych, w których Państwo podaliście swoje dane na potrzeby skorzystania z usługi oferowanej przez nas;


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i/lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
 • - występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby; 
  - celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  - stanu, od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
  - ewentualnym źródle pozyskania danych;
  - udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  - planowanego okresu przechowywania danych.

Udostępnianie Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

 • podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
 • organom publicznym, które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa. 

Przechowywanie danych osobowych:
Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez 6 lata od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług. 

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: „Do Administratora Danych”:

 • przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres odpowiedniego obiektu;
 • przesyłając ją pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
 • składając pismo w recepcji hotelowej danego hotelu; w przypadku podmiotu „Restauracja Stara Zajezdnia by DeSilva” w Krakowie ten sposób nie ma zastosowania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

W zależności od potrzeb niniejsza klauzula informacyjna może być modyfikowana. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie jej treści, szczególnie podczas rezerwacji w jednym z naszych hoteli.

 

Zapoznaj się z Polityką Prywatności DeSilva

Monitoring - klauzula informacyjna DeSilva

Hotele DeSilva
| ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
| tel.: +48 668 448 441 fax: e-mail: marketing@desilva.pl